ប្រតិទិន

Oct 3, 2017
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

ធ្វើការចុះឈ្មោះក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ងុំ នោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅព័តិមានថ្មីៗ និងចុងក្រោយគេបង្អស់!

ព័ត៌មានទីផ្សារថ្មីៗ

Sky-high stock market has investors looking to commodities

Devika Krishna Kumar, Chris Prentice NEW YORK (Reuters) - A growing number of investors are plowing money into commodities, seeking to diversify their holdings on gnawing concerns about a stock market correction as equities scale new highs almost daily. Low interest...

read more

Oil prices stabilize just below two-year highs

Christopher Johnson LONDON (Reuters) - Oil prices steadied just below two-year highs on Thursday, supported by supply cuts by OPEC and other major exporters including Russia. Benchmark Brent crude oil LCOc1 was unchanged at $63.49 a barrel by 0840 GMT. On Tuesday,...

read more

ហៅត្រលប់ទៅវិញ សំណើ

សូមទុកទំនាក់ទំនងនិងសំណួររបស់អ្នក។ យើងនឹងឆ្លើយតបឱ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើបាន!

11 + 14 =

skrill-logo
neteller-logo
cardpay-logo
megatransfer-logo

Copyright © 2016 MarketOnUs Ltd. All rights reserved.

MarketOnUs Ltd.
Registration number 81547
Ajeltake Road, Ajeltake Island
MH96960 Majuro
Marshall Islands